A- A A+

Доступ до публічної інформації

Деякі питання документування управлінської діяльності в районній державній адміністрації

Про регламент Новгородківської районної державної адміністрації

Про переліки відомостей службової та конфіденційної інформації

Звіт про розгляд запитів про доступ до публічної інформації

Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності органу

Розпорядження голови районної державної адміністрації 

Плани проведення та порядок денний відкритих засідань

Оформлення інформаційного запиту

Місця, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи

Структура райдержадміністрації

Телефонний довідник райдержадміністрації

Основні завдання райдержадміністрації

Місцезнаходження РДА та її структурних підрозділів

Основні функції підрозділів

Звіти про використання бюджетних коштів

Річні плани закупівель

Перелік адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг Новгородківської райдержадміністрації

 

Доступ до публічної інформації


     Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації». 
     На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію. 
     Президент поставив завдання забезпечити доступ громадян до публічної інформації відповідно до вимог цього закону. 
Надання публічної інформації Новгородківською районною державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит. 
     Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень. 
Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності 

     Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. 
     Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. 
     Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
Функції та повноваження районної державної адміністрації 
ФУНКЦІЇ

Відповідно до статті 1 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" Новгородківська районна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади. 
Новгородківська районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Новгородківського району , а також реалізує повноваження, делеговані їй Новгородківською районною  радою. 

ПОВНОВАЖЕННЯ
Відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" до відання Новгородківської  районної державної адміністрації у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань: 
1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; 
2) соціально-економічного розвитку відповідних територій; 
3) бюджету, фінансів та обліку; 
4) управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики; 
5) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку; 
6) науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх; 
7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля; 
8) зовнішньоекономічної діяльності; 
9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки; 
10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати. 
Районна державна адміністрація вирішує й інші питання, віднесені законами до її повноважень. 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" Новгородківська районна державна адміністрація здійснює повноваження місцевого самоврядування, делеговані їй районною радою. 
Кабінет Міністрів України в межах, визначених законами України, може передавати місцевим державним адміністраціям окремі повноваження органів виконавчої влади вищого рівня. 
Передача місцевим державним адміністраціям повноважень інших органів супроводжується передачею їм відповідних фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень. 

Відповідно до статті 15 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" в управлінні районної державної адміністрації перебувають об'єкти державної власності, передані їм в установленому законом порядку. 
У разі делегування районнії державній адміністрації районною радою відповідних повноважень в її управлінні перебувають також об'єкти спільної власності територіальних громад. 
Районній державній адміністрації забороняється використовувати об'єкти державної власності, власності територіальних громад, що перебувають в її управлінні, як заставу чи інші види забезпечення, а також здійснювати операції уступки вимоги, переведення боргу, прийняття переведення боргу, дарування, пожертвування. 
Відповідно до статті 16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" Новгородківська  районна державна адміністрація в межах, визначених Конституцією і законами України, здійснює на відповідній території державний контроль за: 
1) збереженням і раціональним використанням державного майна; 
2) станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов'язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі; 
3) використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів; 
4) охороною пам'яток історії та культури, збереженням житлового фонду; 
5) додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов'язаних з її якістю та сертифікацією; 
6) додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших відходів, додержанням правил благоустрою; 
8) додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування, законодавства про захист прав споживачів; 
9) додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони здоров'я, материнства та дитинства, сім'ї, молоді та неповнолітніх, соціального захисту населення, фізичної культури і спорту; 
10) охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці;
11) додержанням громадського порядку, правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху; 
12) додержанням законодавства про державну таємницю та інформацію; 
13) додержанням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи. 

Відповідно до статті 17 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" Новгородківська  районна державна адміністрація: 
1) розробляє проекти програм соціально-економічного розвитку і подає їх на затвердження відповідній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед обласною радою про їх виконання; 
2) забезпечує ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів; 
3) складає необхідні для управління соціально-економічним розвитком відповідної території баланси трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, палива; визначає необхідний рівень обслуговування населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб; проводить розрахунок коштів та визначає обсяг послуг, необхідних для забезпечення передбаченого законодавством рівня мінімальних соціальних потреб; 
4) подає раді висновки щодо доцільності розміщення на відповідній території нових підприємств та інших об'єктів незалежно від форм власності; 
5) вносить за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування пропозиції про створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміну статусу та території цих зон; 
6) розглядає та приймає рішення за пропозиціями органів місцевого самоврядування щодо проектів планів та заходів підприємств, установ, організацій, розташованих на відповідній території; 
7) розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів продукції, що підлягає продажу для державних потреб за рахунок державного бюджету; на пропозиції органів місцевого самоврядування формує обсяги продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування; 
8) розробляє та вносить пропозиції до проектів державних програм соціального та економічного розвитку України, а також довгострокових прогнозів та проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей народного господарства, їх фінансово-економічного забезпечення. 
Відповідно до статті 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" Новгородківська районна державна адміністрація: 
1) складає і подає на затвердження ради проект обласного бюджету та забезпечує його виконання; звітує перед районною радою про його виконання; 
2) подає в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансові показники і пропозиції до проекту Державного бюджету України, пропозиції щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, дані про зміни складу об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб; 
3) отримує від усіх суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформацію, передбачену актами законодавства для складання і виконання бюджету; 
4) здійснює фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, переданих у встановленому законом порядку в управління місцевій державній адміністрації вищими органами державної та виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також заходів, пов'язаних із розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм та шляховим будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством; 
5) у спільних інтересах територіальних громад об'єднує на договірній основі бюджетні кошти з коштами підприємств, установ, організацій та населення для будівництва, розширення, реконструкції, ремонту та утримання виробничих підприємств, транспорту, мереж тепло-, водо-, газо-, енергозабезпечення, шляхів, зв'язку, служб з обслуговування населення, закладів охорони здоров'я, торгівлі, освіти, культури, соціального забезпечення житлово-комунальних об'єктів, в тому числі їх придбання для задоволення потреб населення та фінансує здійснення цих заходів; 
6) здійснює в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності; 
7) визначає і встановлює норми споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснює контроль за їх дотриманням. 

Відповідно до статті 19 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" Новгородківська районна державна адміністрація: 
1) здійснює на відповідній території управління об'єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери її управління, сприяє створенню на цих об'єктах систем управління якістю, систем екологічного управління, інших систем управління відповідно до національних або міжнародних стандартів, приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її управління, а також здійснює делеговані відповідною радою функції управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад; 
2) здійснює управління майном інших суб'єктів права власності в разі передачі його в установленому порядку; 
3) вносить пропозиції власникам майна підприємств, установ і організацій, що має важливе значення для забезпечення державних потреб, щодо його відчуження у власність держави; 
4) вносить пропозиції до проектів програм приватизації державного майна, організовує їх виконання; 
5) забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку малого бізнесу, подає допомогу підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання, будівельних матеріалів, наданням побутових, комунальних та інших послуг населенню, підготовкою кадрів; 
6) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 

Відповідно до статті 20 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" Новгородківська районна державна адміністрація: 
1) організовує розробку та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів; 
2) забезпечує організацію обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, зв'язку, телебачення, радіомовлення, торгівлі та громадського харчування, побутового і транспортного обслуговування незалежно від форм власності; 
3) організовує роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування населення; 
4) організовує охорону, реставрацію та використання пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів; 
5) розробляє та затверджує схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та організовує окреме збирання побутових відходів, інших видів відходів як вторинної сировини. 

Відповідно до статті 21 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" Новгородківська районна державна адміністрація: 
1) розробляє та забезпечує виконання затверджених у встановленому законом порядку програм раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів, що перебувають у державній власності; 
2) розпоряджається землями державної власності відповідно до закону; 
3) розробляє, подає на затвердження обласної ради та забезпечує виконання регіональних екологічних програм; звітує перед відповідною радою про їх виконання; вносить до відповідних органів пропозиції щодо державних екологічних програм; 
4) вживає заходів до відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами, установами, організаціями і громадянами; 
5) вносить пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення; 
6) інформує населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення; 
7) організовує роботу по ліквідації наслідків екологічних аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та громадян; 
8) вносить пропозиції в установленому законом порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил; 
9) розробляє і забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зони санітарної охорони джерел водопостачання; обмежує або забороняє використання підприємствами питної води у промислових цілях; 
10) здійснює контроль за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров'я людей і навколишнього природного середовища та розглядає справи про адміністративні правопорушення або передає їх матеріали на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи. 

Відповідно до статті 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" Новгородківська районна державна адміністрація: 
1) реалізовує державну політику в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді; 
2) сприяє розвитку науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впровадженню нових екологічно безпечних технологій, підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення її ефективності та конкурентоспроможності; забезпечує охорону прав винахідників і раціоналізаторів, створення територіальних інноваційних центрів і технопарків; 
3) виконує програми щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти, здійснює загальне керівництво закладами науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, що належать до сфери її управління, їх матеріально-фінансове забезпечення; 
4) вживає заходів до збереження мережі закладів освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту та розробляє прогнози її розвитку, враховує їх при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку; 
5) вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації; 
6) організовує роботу медичних закладів по поданню допомоги населенню, надає у межах повноважень встановлені пільги і допомогу, пов'язані з охороною материнства і дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних сімей; 
7) забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей; 
8) бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості як курорту, встановлення зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму; 
9) сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій. 
Відповідно до статті 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" Новгородківська районна державна адміністрація: 
1) реалізує державну політику в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян - пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави. 
Сприяє розвитку їх соціального забезпечення, правильному і своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій та допомоги, поданню адресної соціальної допомоги та підтримки, призначенню та виплаті цільової грошової допомоги, інших компенсаційних заходів соціального захисту; 
2) створює мережу, забезпечує зміцнення і розвиток матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості обслуговування в них; 
3) розробляє і забезпечує виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян та всебічний розвиток їх обслуговування; 
4) забезпечує працевлаштування інвалідів, сприяє здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; сприяє поданню протезно-ортопедичної допомоги населенню і забезпеченню інвалідів засобами пересування і реабілітації; встановлює піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду; 
5) забезпечує в установленому порядку надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги; 
6) сприяє громадським, релігійнім організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у поданні допомоги соціально незахищеним громадянам; 
7) здійснює згідно із законодавством заходи соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк; 
8) вирішує питання про утворення, реорганізацію та ліквідацію спеціальних будинків-інтернатів для осіб похилого віку, осіб, які потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз, та інвалідів першої і другої груп, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк. 

Відповідно до статті 24 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" Новгородківська районна державна адміністрація: 
1) забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю; 
2) розробляє та організовує виконання перспективних та поточних територіальних програм зайнятості та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття; 
3) забезпечує проведення згідно з законом оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні; 
4) забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісне проведення атестації робочих місць; 
5) бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів); 
6) бере участь у залученні виробничих потужностей підприємств установ виконання покарань для соціально-економічного розвитку регіонів та здобуття засудженими професій, що користуються попитом на ринку праці. 
Відповідно до статті 24 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" Новгородківська районна державна адміністрація: 
1) забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади; 
2) забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю; 
3) забезпечує розгляд звернень громадян та їх об'єднань, контролює стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах, розташованих на відповідній території; 
4) здійснює заходи щодо організації правового інформування і виховання населення; 
5) розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження державними нагородами України; 
6) забезпечує виконання актів законодавства з питань громадянства, пов'язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи; 
7) проводить роботу, пов'язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання; 
8) забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання; 
9) оголошує у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій зони надзвичайної ситуації; здійснює передбачені законодавством заходи, пов'язані з підтриманням у них громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров'я і прав, збереженням матеріальних цінностей; 
10) сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у поданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг; 
11) погоджує проект плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодіє з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; 
12) забезпечує своєчасне інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; 
13) бере участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів та адміністративно-територіального устрою у межах, визначених законодавством; 
14) розглядає справи про адміністративні правопорушення, віднесені до її відання, утворює адміністративні та спостережні комісії, координує їх діяльність; 
15) здійснює управління архівною справою та діловодством; 
17) забезпечує здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк; 
18) забезпечує здійснення заходів щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк і потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз; 
19) забезпечує здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону. 
Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" Новгородківська районна державна адміністрація: 
1) забезпечує виконання зобов'язань за міжнародними договорами України на відповідній території; 
2) сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки, захисту прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту;
3) укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством; 
4) сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на її території, незалежно від форм власності; 
5) сприяє розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції на експорт; 
6) організовує прикордонну і прибережну торгівлю; 
7) сприяє діяльності митних органів та прикордонних служб, створенню умов для їх належного функціонування; 
8) вносить у встановленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу відповідної території. 
Відповідно до статті 27 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" Новгородківська районна державна адміністрація: 
1) забезпечує виконання законодавства про військовий обов'язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями; 
2) здійснює заходи, пов'язані з мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною на відповідній території; 
3) забезпечує виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім'ям військовослужбовців строкової служби; 
4) сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу; 
5) вживає заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України. 
Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" Новгородківська районна державна адміністрація для реалізації наданих повноважень має право: 
1) проводити перевірки стану додержання Конституції України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і підпорядкування по напрямах, визначених статтею 16 цього Закону; 
2) залучати вчених, спеціалістів, представників громадськості до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що входять до компетенції місцевих державних адміністрацій, а також залучати громадян, суб'єктів господарювання, їх об'єднання, наукові установи та консультативно-дорадчі органи, що створені при органах державної влади та органах місцевого самоврядування і представляють інтереси громадян та суб'єктів господарювання, до підготовки аналізів регуляторного впливу та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів; 
3) одержувати відповідну статистичну інформацію та інші дані від державних органів і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності; 
4) давати згідно з чинним законодавством обов'язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і громадянам з контрольованих питань, порушувати питання про їх відповідальність у встановленому законом порядку; 
5) здійснювати інші функції і повноваження згідно з чинним законодавством. 
Відповідно до статті 29 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" районна державна адміністрація здійснює повноваження, делеговані їй районною радою відповідно до Конституції України в обсягах і межах, передбачених статтею 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 
 
Основні завдання  державної адміністрації визначені статтею 2 Закону України"Про місцеві державні адміністрації"
 
Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій 


Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують: 

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; 
2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; 
3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку; 
4) підготовку та виконання відповідних бюджетів; 
5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 
6) взаємодію з органами місцевого самоврядування; 
7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.
 Система обліку

Запити, що надходять до апарату Новгородківської районної  державної адміністрації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", реєструються  загальним відділом апарату райдержадміністрації  згідно з Інструкцією з діловодства у Новгородківській районній  державній адміністрації, затвердженій розпорядженням голови Новгородківської районнної  державної адміністрації  та відповідно до номенклатури справ   в день надходження запитів.
Одразу ж запити передаються на розгляд керівництву райдержадміністрації.
Відповіді на запити також реєструються у даній справі в день їх підписання керівництвом райдержадміністрації.

Види інформації, яку зберігає Новгородківська районна  державна адміністрація

1. Апарат Новгородківської районної  державної адміністрації є розпорядником інформації, якою володіє Новгородківська районна державна адміністрація, зокрема інформації:
яка отримана або створена в процесі здійснення Новгородківською районною державною адміністрацією своїх повноважень та яка перебуває у володінні апарату Новгородківської районної  державної адміністрації;
яка отримана або створена апаратом Новгородківської районної державної адміністрації під час забезпечення діяльності Новгородківської районної  державної адміністрації та перебуває у володінні апарату Новгородківської районної  державної адміністрації.

2. Апарат Новгородківської районної  державної адміністрації не є розпорядником інформації на запити на інформацію:
стосовно інформації інших державних органів України, громадських та політичних організацій;
стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Загальні правила роботи, правила внутрішнього трудового розпорядку 
 
 
 
1. Встановити в апараті райдержадміністрації п'ятиденний робочий тиждень з нормальною тривалістю робочого часу працівників 40 годин на тиждень та з двома вихідними днями - субота та неділя.
Скорочувати на одну годину тривалість робочого часу напередодні святкових і неробочих днів. У вихідні та святкові дні за погодженням з профкомом може запроваджуватись чергування із числа посадових осіб (державних службовців). Чергування компенсується наданням працівникам протягом місяця додаткових вихідних днів згідно з чинним законодавством.
2. Приймати завчасно рішення про перенесення вихідних днів у випадках, коли вони збігаються зі святковими або неробочими днями, з метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для відпочинку працівників.
3. Встановлювати для вагітних жінок, жінок, які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, у тому числі таку, що знаходиться під її опікою, працівників, які здійснюють догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, на їх прохання, скорочену тривалість робочого часу.
4. Дотримуватись вимог чинного законодавства щодо обмеження залучення окремих категорій працівників до надурочних робіт, роботи у нічний час та вихідні дні.
5. Проводити надурочні роботи, роботу у вихідні, святкові та неробочі дні лише у виняткових випадках.