A- A A+

Основні функції підрозділів

Основні завдання структурних підрозділів райдержадміністрації, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів. 

Апарат райдержадміністрації

    Керівник апарату – Орлова Валентина Миколаївна, телефон (052412-10-80

    Основні завдання апарату:

     - правове, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій, утворених головою районної державної адміністрації;

     - підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів;

     - організація та систематична перевірка виконання на території району актів законодавства, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та розпоряджень голови районної державної адміністрації;

     - надання методичної та іншої практичної допомоги органам місцевого самоврядування району.

Відділ  економічного розвитку і торгівлі

    Начальник відділу Кумпан Світлана Леонідівна, телефон: (05412-08-75

     Основними завданнями управління є участь у :

     - реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку України;

     - реалізації державної регуляторної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;

     - проведенні разом з іншими структурними підрозділами державної зовнішньоекономічної політики;

     - забезпеченні реалізації державної політики у сфері у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг;

     - здійсненні структурних змін, а також державної інвестиційної та інноваційної політики;

     - забезпеченні реалізації державної цінової політики;

     - забезпеченні виконання завдань з приватизації державного майна;

     - забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки.

Управління праці та соціального захисту населення

    Начальник управління – Гук Наталія Сергіївна, телефон: (052412-04-87

     Основними завданнями управління є:

     - забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист населення;

     - удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;

     - призначення та організація виплати пенсій, а після передачі функцій з призначення та виплати пенсій Пенсійному фонду – здійснення контролю за їх призначенням та виплатою;

     - призначення та виплата соціальних допомог, встановлених законодавством, призначення та надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

     - у межах своєї компетенції бере участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку, та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання;

     - забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям;

     - сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

Фінансове управління

    Начальник управління – Голобородько Наталія Федорівна, телефон – (052412-10-95

     Основними завданнями управління є:

     - забезпечення реалізації бюджетної політики на території району;

     - складання розрахунків до проекту місцевого бюджету і подання їх на розгляд райдержадміністрації;

     - підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

     - розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

     - здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених відповідною радою;

     - здійснення загальної організації та управління за виконанням місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процессу з питань виконання бюджету.

Управління агропромислового розвитку

     Начальник управління – Акусок Василь Васильович, телефон: (052412-04-65

     Основними завданнями управління є:

     - організація виробництва і закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства для регіональних потреб;

     - економічний аналіз та прогнозування стану розвитку сільського господарства, харчової та переробної промисловості на рівні району;

     - здійснення моніторингу аграрної реформи, сприяння демонополізації виробництва і розвитку конкуренції, розвиток ринкової інфраструктури, створення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в агропромисловому виробництві;

     - надання методичної допомоги сільськогосподарським підприємствам у процесі їх реформування;

     - забезпечення виконання державних та регіональних программ соціального розвитку села.

Відділ освіти

Начальник відділу Остапчук Лідія Михайлівна, телефон: (052412-04-34

     Основними завданнями відділу є:

     - реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;

     - створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України, права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;

     - здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться у межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації та координація діяльності цих навчальних закладів;

     - зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;

     - аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;

     - організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

     - контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;

     - участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

     - проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району;

     - оприлюднення результатів ліцензування та атестації ;

     - забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.

Відділ культури і туризму

    Начальник відділу – Бойко Лілія Василівна, телефон: (052412-10-58

     Основними завданнями відділу є:

     - забезпечення в районі реалізації державної політики у сфері культури та туризму, з питань охорони культурної спадщини та національної музейної політики;

     - реалізація державної політики у сфері обліку, охорони та використання об’єктів культурної спадщини, нерухомих пам’яток археології, історії та монументального мистецтва місцевого значення, реалізація державної музейної політики в районі;

     - аналіз стану галузі охорони культурної спадщини, музейної справи, організація розроблення і забезпечення затвердження у встановленому порядку регіональних науково-технічних програм охорони пам’яток розвитку музейної справи, галузевих норм і стандартів;

     - здійснення державного контролю за дотриманням законів України "Про охорону культурної спадщини", "Про музеї та музейні справу", інших нормативно-правових актів у зазначених галузях, відомчих норм і правил, а також здійснення державного нагляду за археологічними дослідженнями, консервацією, реставрацією, реабілітацією, музеєфікацією, ремонтом та пристосуванням об’єктів культурної спадщини;

     - здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері музейної та бібліотечної справи, кінематографії;

     - забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних та туристичних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

     - розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин;

     - сприяння захисту прав і законних інтересів вітчизняних творчих працівників та їх спілок, а також закладів підприємств і організацій культурно-туристичної сфери, що діють на території району;

     - створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури і туризму, організація її матеріально-технічного забезпечення;

     - організація і проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів серед широких верств населення, забезпечення пропаганди здорового способу життя, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;

     - забезпечення у межах своєї компетенції безпеки туристів захист їх прав, інтересів та майна;

     - сприяння міжнародному співробітництву з питань культури і туризму;

     - в районі державної політики з питань охорони культурної спадщини;

     - здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері музейної та бібліотечної справи, кінематографії;

     - забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;

     - сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників і їх спілок, а також закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, що діють на території району;

     - створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтв, організація її матеріально-технічного забезпечення.

Відділ інфраструктури

    Начальник відділу – Саула Ігор Андрійович , телефон: (052412-04-54

     Основними завданнями відділу є:

     - реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків та наслідків Чорнобильської катастрофи на території району;

     - координація діяльності районної підсистеми Єдиної державної системи;

     - розроблення і реалізація заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням у мирний час та на особливий період;

     - забезпечення сталого функціонування районної підсистеми Єдиної державної системи;

     - здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій та банків даних з питань захисту населення і реабілітації територій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи;

     - підготовка і перепідготовка особового складу органів управління та сил цивільної оборони, організація навчання населення району діям в умовах надзвичайних ситуацій.

Служба у справах дітей

    Начальник служби – Беркута Сергій Віталійович, телефон: (052412-07-63

     Основними завданнями служби є:

     - реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;

     - визначення пріоритетних напрямків у справі неповнолітніх, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед неповнолітніх на відповідній території;

     - розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами , організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян, заходів, спрямованих на поліпшення становища і соціального захисту неповнолітніх, забезпечення прав свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання бездоглядності та вчиненню ними правопорушень, усунення причин, що породжують ці явища, а також здійснення контролю за виконанням цих заходів;

     - координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та організація роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушень серед них;

     - формування громадської думки щодо поліпшення становища неповнолітніх, профілактики правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх.

Архівний відділ

    Начальник відділу – Хильченко Яніна Сергіївна, телефон: (052412-04-57

     Основними завданнями відділу є:

     - реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

     - координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;

     - внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

     - здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про національний архівний фонд та архівні установи.

 

Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та будівництва

     Начальник відділу – Нестеренко Наталія Павлівна, телефон: (052412-08-36

     Основними завданнями відділу є:

     - забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

     - аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

     - координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

     - забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

     - забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

Відділ житлово-комунального господарства

     Начальник відділу – , телефон: (052412-08-36

     - забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства на території району;

     - забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних, готельних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення населення;

     - підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням.

Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації

     Управлінська діяльність в районній державній адміністрації здійснюється шляхом видання розпорядчих документів.

     Видання розпорядчих документів визначається актами законодавства, положеннями про її структурні підрозділи.

     Відповідно до ст.41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації”, голова районної державної адміністрації видає розпорядження одноособово і несе за них відповідальність згідно із законодавством.

     Проекти розпоряджень нормативно-правового характеру погоджуються з керівниками відповідних структурних підрозділів. Нормативно-правові акти районної державної адміністрації підлягають державній реєстрації у відповідному органі юстиції і набирають чинності з моменту їх реєстрації; ті з них, які стосуються прав і обов”язків громадян, або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню.

     З питань, що становлять взаємний інтерес і належать до компетенції різних установ, приймаються спільні розпорядження.

     Юридична адреса: смт Новгородка , вул. Кірова,11

     Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Телефон: 2-04-57