A- A A+

Про координатора з питань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству

       Повідомляємо, що на виконання протокольного доручення заступника голови обласної державної адміністрації № 01-15/69/0.4 від 29.03.2019 року у Новгородківському районі визначено координатора з питань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та створено мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства.

Інформація про персонально відповідальну особу за протидію домашньому насильству у Новгородківському районі.

Адмініст

ративно –територ

іальна одиниця

Назва райдерж

адміністрації

Юридична адреса

ПІП персо

нально відпові

дальної особи

Посада Тел.

Номер розпор. документу про

призначення відповідальної особи

Новгородків

ський район

Новгородків

ська РДА

смт Новго

родка, вул.Криво

різька №11

Акусок

Тетяна Володи

мирівна

Заступник голови районної

державної адміністрації

0683438313

Розпорядження голови Новгородківської РДА від 16.01.2019 р. №10-р